Regulamin cmentarza katolickiego w Makowie Maz.

2 1 870

Regulamin cmentarza katolickiego w Makowie Maz. 

Regulamin cmentarza katolickiego w Makowie Maz. wkrótce zostanie opublikowany na tablicach ogłoszeniowych na cmentarzu i stronie internetowej parafii pw. św. Józefa.

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, na cmentarzu parafialnym zaczyna się większy ruch, związany z porządkowaniem grobów. Przy okazji nasi Czytelnicy zauważają, że nie wszyscy przychodzą tam w celu oddania czci zmarłym.

„Cmentarz stał się parkiem, miejscem do wypoczynku i rekreacji. Byłem świadkiem jak jedna z osób zwróciła uwagę palącym to go wykpili i obśmiali” – napisał do nas jeden z Czytelników.

Odwiedzając skarżą się też na brak wywieszonego w widocznym miejscu – najlepiej przy wejściach – Regulaminu Cmentarza, który dawałaby prawną podstawę do interwencji w przypadku stwierdzenia niestosownych zachowań (

„Ludzie pod groby podjeżdżają samochodami pomimo że jest parking, przychodzą z psami, nagminnie palą papierosy i rozmawiają przez telefony. Pilnie jest postawienie przynajmniej 3 tablic z regulaminem po jednej  przy każdym wejściu i na parkingu.” – czytamy w liście) do naszej redakcji.

 

Z pytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do ks. kan. Stanisława Dziekana, proboszcza parafii pw. św. Józefa i zarazem administratora cmentarza.

– Regulamin cmentarza katolickiego naszej parafii, uchwalony przez Radę Parafialną, jest obecnie do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej. Wkrótce zostanie opublikowany na tablicach ogłoszeniowych i  stronie internetowej parafii – powiedział nam ksiądz proboszcz..– Chciałbym jeszcze dodać, że wprawdzie obecnie cmentarz otwarty jest przez całą dobę, wkrótce jednak powrócimy do praktyki zamykania bram cmentarnych w godzinach określonych regulaminem.

Najważniejsze fragmenty Regulaminu Cmentarza publikujemy poniżej, apelując o jego przestrzeganie.
REGULAMIN CMENTARZA KATOLICKIEGO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA w Makowie Mazowieckim

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską .Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art.2  i  art. 45  ust. 1  Ustawy  z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (DZ.U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23  i art. 24  Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku (Dz. U. Nr 51, poz. 318) stanowi się, co następuje:

 • 1

Katolicki Cmentarz Grzebalny,  zwany  dalej Cmentarzem,   jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa  w  Makowie  Mazowieckim  ul. Kościelna 11, zwanej dalej Parafią.

 • 2
 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
 2. Dokumentację Cmentarza i sprawy związane z pochówkiem prowadzi Kancelaria Parafialna.
 3. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej.
 • 3

Cmentarz jest otwarty codziennie:

w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 7:00 – 20:00; (w okresie letnim do 22.00)

w pozostałych miesiącach od godziny 8 do 15.00.

 • 4
 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 roku, 6 pkt. 1).
 2. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Zarząd Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie całego  cmentarza z uwzględnieniem  zapisów 4 ust.2.
 4. Wszystkie osoby odwiedzające Cmentarz są zobowiązane do segregacji odpadów i do składowania ich do pojemników wystawionych przez Zarząd Cmentarza.
 5. Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 6. Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 7. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów powstałe wskutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania i zaniechania Parafii.
 8. Przebywanie na Cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak : wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 9. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania kwiatów oraz do innych celów gospodarczych.
 • 5

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.

 • 6
 1. Na terenie Cmentarza zakazuje się dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zarządu Cmentarza.
 2. Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na następujące czynności na Cmentarzu:
 3. Pogrzeb
 4. Ekshumacja bądź przeniesienie zwłok do innego grobu
 5. Budowa nowego pomnika , katakumby
 6. Remont pomnika
 7. Kładzenie chodnika
 8. Sadzenie drzew i krzewów
 • 8

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

 1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.
 2. Zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone.
 3. Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.
 4. Ustawiania ławek, płotów utrudniających komunikację i ruch pieszy.
 5. Sporządzania zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu.
 6. Przemieszczania nagrobków.
 7. Przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju.
 8. Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych.
 9. Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 10. Umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek.
 11. Sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion.
 12. Wypalania śmieci.
 13. Wjazdu pojazdami mechanicznymi na Cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza.(poza wyznaczonymi do tego celu miejscami).
 14. Jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi.
 15. Wprowadzania zwierząt.
 16. Palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających.
 17. Przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.
 18. Uprawiania żebractwa.
 • 17

Ewentualne skargi i wnioski można kierować do Zarządcy Cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa  w Makowie Mazowieckim.

 • 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 • 19

Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych Parafii, stronie internetowej Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

 1. Bohdan mówi

  Regulamin cmentarza został opracowany przez Radę Parafialną w marcu 2017 roku !!!! czyli 20 miesięcy temu. Jaki problem napotkał proboszcz, że przez tyle czasu zamówienie kilku tablic i postawienie ich na cmentarzu było niemożliwe. Dlaczego nas straszy otwieraniem i zamykaniem bramy cmentarza o określonych godzinach gdy nikt takiej propozycji nie wnosił. Przecież od strony kaplicy nie ma zewnętrznego parkingu, żeby postawić samochód. Trzeba wtedy parkować po przeciwnej stronie szosy i przez ruchliwą, niebezpieczną i nieoświetloną drogę na Warszawę wejść na cmentarz.

 2. Ellka mówi

  Co za dureń wymyślił godziny otwarcia i zamknięcia cmentarza, do 15 to większość ludzi pracuje i nie może odwiedzać swoich bliskich. Jezeli chcą utrzymać te godziny to niech postawią dozorcę ktory bedzie ten cmentarz otwierał odwiedzajacym. A co komu przeszkadza rower? Jeżeli tym rowerem przyjadę poniewaz nie jestem w stanie pieszo dojść to co mam z nim zrobić pod bramą, rzucić? Caly ten regulamin nadaje się na opał.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij