Przedszkola przy Przasnyskiej zostały połączone

2 4 565

Przedszkola przy Przasnyskiej zostały połączone 

Dwa makowskie przedszkola – położone obok siebie przy ulicy Przasnyskiej Przedszkole Samorządowe nr 1 i Przedszkole Samorządowe nr 4 – uchwałą Rady Miejskiej zostały połączone w Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim. Zacznie on działalność 1 września.

Podczas XVIII Sesji Rady Miasta (27.02)  radni podjęli uchwałę o połączeniu dwóch przedszkoli samorządowych przy ul. Przasnyskiej w Zespół Przedszkoli Samorządowych. Obecnych było 13 radnych. Nieobecni byli radni – Małgorzata Długołęcka i Krzysztof Ogar. Za połączeniem przedszkoli głosowało 9 radnych.  Sprzeciw wyrazili radni Grzegorz Bielacki i Jan Mróz. Od głosu wstrzymało się dwóch radnych.

Decyzję o połączeniu przedszkoli podjęto po analizie kosztów utrzymania dwóch oddzielnych placówek i  na podstawie niezależnej opinii eksperta ekonomicznego.

Podjęcie uchwały poprzedziły wcześniejsze spotkania z dyrekcją przedszkoli i rodzicami w Urzędzie Miasta.

Na sesji obecne były panie dyrektorki z obu przedszkoli oraz przedstawiciele rodziców. Z tego powodu głosowanie nad uchwałą poprzedziła pełna emocji dyskusja.

Mimo zapewnień burmistrza, że ani dzieci i ich rodzice, ani zatrudnieni nauczyciele, zmian takiego przekształcenia nie odczują, rodzice i nauczyciele byli tej uchwale przeciwni.

Dyskusja pełna emocji

Dyskusję przed głosowaniem nad uchwałą o powołaniu Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie rozpoczął burmistrz Tadeusz Ciak.

Burmistrz poinformował radnych oraz przybyłych na sesję gości o otrzymaniu dwóch negatywnych opinii od przedszkoli, których dotyczy przekształcenie, a także o pismach, które wpłynęły do rady od zaniepokojonych rodziców.

– Obie opinie są oczywiście negatywne, natomiast pismo od rodziców sprzeciwiające się powołaniu zespołu jest, można powiedzieć, akademickie. Nie wskazuje na żadne mankamenty dotyczące tego pomysłu, a odnosi się tylko do ogólnej oceny tej sytuacji. W drugim piśmie zawarto z kolei kilka technicznych pytań związanych z połączeniem, jednak żadne nie dotyczy jakości edukacji czy bezpieczeństwa dzieci – powiedział Tadeusz Ciak.

„Akademickie pismo” pismo i pytania rodziców odczytała Barbara Gołyś, dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1.

Barbara Gołyś podkreśliła, że rodzice zostali zaskoczeni  informacją o planach połączenia przedszkoli i dowiedzieli się o nich na kilka dni przed sesją. Stąd zawarte w piśmie pytania rodziców o to w jaki sposób połączenie obu placówek usprawni system kierowania i zarządzania, z czego będą wynikały oszczędności oraz o to czy jest możliwe zapewnienie 250 dzieciom bezpieczeństwa na jednym placu zabaw, a także o pracę intendenta, który będzie kursował pomiędzy placówkami.

Głos w dyskusji zabrała także dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4, Małgorzata Milewska.

– Nie wyobrażam sobie jak jeden dyrektor będzie mógł zarządzać dwoma budynkami, i będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo 270 dzieciom i 40 pracownikom –powiedziała. – Moi pracownicy, rodzice i ja jesteśmy zaniepokojeni. Byliśmy na jednym spotkaniu, na którym padło hasło o połączeniu przedszkoli, a potem zapadła cisza – dodała.

Małgorzata Milewska podkreśliła, że nie uważa pomysłu połączenia przedszkoli, za niedobry. Zaznaczyła że jej zdaniem obawy wynikają z braku informacji.

Sprzeciw wobec połączeniu przedszkoli wyraziły w dyskusji także przedstawicielki rodziców – Daria Zaradkiewicz i Edyta Kuchta.

Burmistrz Tadeusz Ciak odniósł się do zarzutów

o brak informacji i spotkań na temat planów połączenia przedszkoli. – Było jedno spotkanie odnośnie naszej edukacji z trenerem zewnętrznym i spotkaliśmy się również na komisji oświaty – przypomniał burmistrz. Podkreślił też że proponowane zmiany polepszą, a nie pogorszą sytuację dzieci.

– Dzieci będą w tych samych budynkach, będą się bawić na tym samym placu zabaw, na którym się bawią, będą te dzieci uczyć te same panie, bo również nie planujemy żadnych zwolnień. Więc rozumiem waszą walkę, ale poruszanie struktur, które się – mam wrażenie – zasiedziały jest każdemu z nas potrzebne – mówił Tadeusz Ciak.

Burmistrz mówił też o planowanym kolejnym spotkaniu z rodzicami. Podkreślał, że miasto musi szukać oszczędności. – Samorząd makowski (jak ogromna większość samorządów w Polsce) ma dwa rozwiązania. Możemy być dobrym wujkiem udawać i że się nic nie stało – a za chwilę brać kredyty lub próbować doszacować i optymalizować koszty utrzymania oświaty – wyjaśniał burmistrz.

W głosowaniu nad uchwałą o organizacyjnym połączeniu dwóch przedszkoli przy Przasnyskiej dziewięciu radnych głosowało za uchwałą, przeciwnych uchwale było dwóch radnych a dwóch wstrzymało się od głosu.

Na zdjęciach:  XVIII sesja Rady Miejskiej 27.02.2020 r. oraz przedszkola przy ul. Przasnyskiej.

Poniżej publikujemy w całości pismo od rodziców oraz stanowisko burmistrza
Maków Mazowiecki, 25-02-2020r
Rada Rodziców oraz Rodzice Dzieci Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
My, rodzice mając na uwadze dobro naszych dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim oświadczamy, że wyrażamy głęboki sprzeciw wobec połączenia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim i Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim w jedną placówkę wychowania przedszkolnego tzw „ Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim”.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o odroczenie podjęcia uchwały w sprawie połączenia w/w placówek w zespół przedszkolny celem dokonania głębokiej analizy oraz oceny wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wpływu proponowanej reorganizacji naszego przedszkola na jego poziom edukacyjny i merytoryczny. Zwracamy się również z prośbą o dokonanie szczegółowej analizy skutków finansowych realizowanego przedsięwzięcia, ponieważ w naszej ocenie ewentualne, zamierzone oszczędności mogą okazać się znikome względem potencjalnych strat i obniżenia poziomu edukacyjnego naszej placówki.
Zwracamy się zatem do Państwa jako organu uchwałodawczego naszego miasta i organu prowadzącego Przedszkole Samorządowe Nr 4 0 rzetelną analizę ewentualnych zysków i strat
płynących z połączenia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim i Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim w zespół przedszkoli oraz rozważenie, czy w przedmiotowym przypadku zasada oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych będzie dokonana z zachowaniem najlepszych efektów edukacyjnych i nie obniży znacząco poziomu merytorycznego placówki, a co za tym idzie nie spowoduje, że zadania z zakresu edukacji publicznej miasta wynikające z ustawy o Samorządzie gminnym nie będą realizowane w należyty sposób.
Pragniemy wskazać, że losy tego przedszkola są nam szczególnie bliskie, gdyż tam są kształtowane postawy edukacyjne naszych najmłodszych dzieci i każda ingerencja w ich wychowanie budzi nasz uzasadniony niepokój.
Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców oraz Rodzice Dzieci Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim
W załączeniu lista z podpisami rodziców wyrażających swój sprzeciw.
Stanowisko burmistrza Makowa Mazowieckiego w sprawie połączenia placówek
Skąd pomysł na połączenie. Warto byłoby zacząć od przypomnienia kilku ważnych informacji, które w pewien sposób wymuszają na naszym samorządzie konieczność szukania i optymalizacji kosztów w naszej oświacie. Deficyt oświaty czyli różnica między wydatkami a otrzymaną subwencją wynosi około sześć milionów, jednoczesny spadek dochodów (zmiana stawki PIT z 18 % na 17%), wprowadzenie zerowej stawki dla osób do 26 roku życia) i wzrost wydatków (między innymi na najniższe wynagrodzenie, podwyżki cen usług i prądu) zmuszają nas do takich działań. Rząd sprytnie przesuwa koszty i problemy (jak ten z odpadami komunalnymi) na styku mieszkaniec, który jest bezpośrednim beneficjentem a samorząd, który finalnie jest wszystkiemu winien. Samorząd makowski (jak ogromna większość samorządów w Polsce) ma dwa rozwiązania. Możemy być dobrym wujkiem udawać i że się nic nie stało – a za chwilę brać kredyty lub próbować doszacować i optymalizować koszty utrzymania oświaty. Trzeba też niestety pamiętać, że zmiany demograficzne nie są optymistyczne. Z problem depopulacji mierzy się większość polskich miast, a zatrzymanie odpływu mieszkańców jest szalenie trudna.
Szanowni Państwo, mamy jeszcze pół roku aby wspólnie zadbać o należytą organizacyjną powstającej placówki. 1 września zacznie funkcjonować Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych. Łącznie będzie liczył 11 oddziałów. Utworzenie zespołu umożliwi w sposób racjonalny, efektywny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa zarządzanie i funkcjonowanie w sąsiedztwie dwóch jednostek oświatowych. W momencie utworzenia zespołu przedszkolnego zarządcą będzie jedna osoba – dyrektor zespołu (wyłoniony w drodze konkursu), który w kompleksowy sposób zadba o stan techniczny budynków, zagospodarowanie otoczenia, ,remonty, naprawy, a także optymalne wykorzystanie bazy dydaktycznej. Dyrektor zespołu będzie jedynym pracodawcą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Pozwoli to na efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej co nie jest bez znaczenia dla wyników pracy dydaktycznej. Zespół daje możliwość zatrudnienia nauczyciela na podstawie jednej umowy co umożliwia sprawniejsze organizowanie doraźnych zastępstw przez nauczycieli z wymaganiami kwalifikacyjnymi. Możemy zapewnić, że dzieci uczęszczające do przedszkoli nadal pozostaną w swoich grupach i budynkach, a nauczyciele ze swoimi wychowankami będą prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze. Nie przewidujemy również zmian dla pracowników obsługi oraz kuchni. Nowa jednostka oświatowa – Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych zatrudniać będzie wszystkich stałych pracowników zatrudnionych w obydwu placówkach.
Szanowni Rodzice, Wasze uwagi dotyczące funkcjonowania przedszkola będą wysłuchane i wzięte pod szczególna uwagę. Już dziś zapraszam przedstawicieli rodziców na spotkanie, które zorganizujemy w najbliższym tygodniu, żeby mogli państwo nie tylko dobrze zrozumieć zakres proponowanych zmian, ale wziąć czynny udział w projektowaniu przedsięwzięcia. Sprawmy wspólnie, żeby nowe przedszkole było jeszcze lepszym miejscem dla naszych pociech. Dzieci które w tym wszystkim są najważniejsze nie tylko nie stracą na jakości edukacji i opieki ale będą beneficjentem jeszcze lepszego zaangażowania i oddania personelu przyszłej placówki.  Mamy szczerą wiarę, że efekt połączenia zaowocuje permanentne podnoszenie tego poziomu. Utworzenie zespołu nie tylko nie pogorszy warunków realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, ale korzystnie wpłynie na ofertę dedykowaną wychowankom. Pozwoli na lepszą organizację pracy i realizację zadań statutowych placówek. Stworzone zostaną warunki do większej integracji środowiska nauczycieli, rodziców i wychowanków.
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

2 Komentarze
  1. Meloman mówi

    W końcu ktoś z jajami się za nich wziął.

  2. Ok mówi

    Faktycznie rodzice nic sensownego nie napisali, skoro zostaną ci sami nauczyciele to czemu miałaby spaść jakość edukacji? Budynki te same, personel ten sam, chyba sprzeciw tylko po to by się sprzeciwiać.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej