Syndyk sprzeda nieruchomości rolne i siedlisko

Syndyk masy upadłości Grzegorza Kołakowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej prowadzi postępowanie konkursowe na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Byszewo, w powiecie makowskim.

Przedmiot:

  1. Działka o numerze ewidencyjnym 15/1, stanowiąca nieruchomość zabudowaną, o powierzchni 0,878 ha, położona w miejscowości Byszewo, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00033919/7, za cenę nie niższą niż 313 354,00 (słownie: trzysta trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 00/100) złotych.
  2. Działka o numerze ewidencyjnym 1, stanowiąca nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 0,0800 ha, położoną w miejscowości Byszewo, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00034895/9, za cenę nie niższą niż 41 999,00 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych.
  3. Działka o numerze ewidencyjnym 39/1, stanowiąca nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 0,3084 ha, położona w miejscowości Byszewo-Wygoda, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00033919/7, za cenę nie niższą niż 18 785,00 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 00/100) złotych.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 roku

Zapoznanie się z przedmiotem postępowania możliwe jest po wcześniejszym
uzgodnieniu z syndykiem.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dowodem wpłaty wadium, należy składać w terminie do 28 stycznia 2022 roku, do godz. 12.00, w biurze syndyka Szymona Stasińskiego przy ul. Spółdzielczej 8 lok. 217 w Białymstoku.

Komentarze (0)
Skomentuj